Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a se je razvilo na osnovi projekta GEOSS, ki ga je 16. junija leta 1981 sprejel od občine posebej imenovan iniciativni odbor. Takrat je ta odbor odločil, da se pospešijo priprave za postavitev posebnega obeležje na izračunani lokaciji že 4. julija leta 1982.
Domoljubni projekt (zasnoval ga je ekonomist in geodet Peter Svetik na pobudo tedanjega župana Občine Litija Jožeta Dernovška) je obsegal območje od samega središča takratne Socialistične republike Slovenije, prek Vač, do arheoloških najdišč, na pobočjih Klenika, skupaj z raznimi prireditvami, literaturo, spominki in drugimi nalogami. Izračun (opravil je geodet Marjan Jenko) je pokazal, da središče Slovenije pade na zelo lepo lokacijo pri Slivni, kamor naj bi postavili trajno obeležje – pomnik GEOSS (oblikoval ga je arhitekt Marjan Božič).

GEOSS ima v svoji osnovi izrazito simboličen pomen, saj predstavlja simbol slovenstva, srce naše države, ki je skupno vsem Slovencem. Društvo si s svojim razvojem prizadeva to simboliko udejanjati s konkretnimi projekti in razvojnimi pobudami, katerih ključna usmeritev je povezovanje različnosti v skupne korenine slovenstva, kar je tudi poslanstvo Društva – ustvarjanje vezi med različnimi vidiki človeške ustvarjalnosti in narodne samobitnosti, ne glede na dobo, prepričanje, versko ali strankarsko pripadnost oziroma druge razlike.

Delovanje Društva GEOSS je interdisciplinarno in deluje na treh ravneh:

  • na lokalni ravni društvo prispeva k razvoju in večji prepoznavnosti širšega območja Vač in Slivne,
  • na regionalni ravni vrši nalogo podpornega okolja za nevladne organizacije,
  • na nacionalni ravni deluje kot kulturno osišče narodne identitete in je skrbnik širšega območja GEOSS.

V zadnjem času pa vstopa tudi v evropske projekte in z mednarodnimi izkušnjami dviguje kakovost delovanja na vseh ravneh.


Leta 2003 je bil sprejet Zakon o geometričnem središču Republike Slovenije, kar je postavilo GEOSS v edinstven položaj, saj je Slovenija edina država v Evropi s pravno uveljavljenim središčem.
V letu 2005 je država ožje območje GEOSS-a odkupila in ga s koncesijsko pogodbo dodelila v upravljanje Društvu GEOSS.

V začetku leta 2009 je Društvo GEOSS vzpostavilo regionalno stičišče nevladnih organizacij Osrednjeslovenske regije in prevzelo vlogo podpornega okolja za društva, ustanove in zasebne zavode v regiji. Projekt, poimenovan »Srce me povezuje« sofinancira EU iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenije, koordinira pa ga Ministrstvo za javno upravo.


Temeljne dejavnosti Društva GEOSS so tako naloge, ki jih obsega koncesijska pogodba:

  • vzdrževanje, obnavljanje, dograjevanje in modernizacija pomnika GEOSS,
  • pripravljanje, vzdrževanje in dopolnjevanje poti in označb ter druge infrastrukture na območju GEOSS,
  • organizacija tradicionalnih kulturnih prireditev in skrb za popularizacijo GEOSS-a ter izdajanje publikacij in informiranje javnosti
  • projekt »Srce me povezuje« – Regijsko stičišče NVO »Srca Slovenije« z izobraževalnim središčem na Vačah, v Domu GEOSS in projektno pisarno v Litiji na Kidričevi 1,
  • povezovanje in razvoj širšega območja Vač in Slivne: vodenje in izvajanje razvojnih projektov, koordinacija in organizacija prireditev na območju, upravljanje turistične informativne točke območja, promocija območja, založba promocijskih gradiv, gledališko, izobraževalno in turistično vodenje po območju s pooblaščenim izvajalcem Družinskim gledališče Kolenc.